موارد استفاده بی کربنات سدیم در جیره هاي دام و طیور

موارد استفاده بی کربنات سدیم در جیره هاي دام و طیور بی کربنات سدیم (جوش شیرین)، ترکیبی شیمیایی با فرمول NaHCo3 می باشد که موارد کاربرد فراوانی در تغذیه دام و طیور دارد. بی کربنات سدیم اگر چه خاصیت قلیایی ضعیفی دارد ولی داراي خاصیت بافري (Buffer) خوبی بوده و با جلوگیري از تغییرات شدید [...]