کاربرد های جوش شیرین

کاربرد جوش شیرین در جیره دام : گاوهای شیری و پرواری: کمک در رفع عارضه اسیدوز متابولیک کمک به مشکات ناشی از تغییرات جیره غذایی بالانس و تنظیم جیره غذایی دامی برای تغییرات فصلی بهبود مصرف غذا در دوره پس از زائیدن بهبود کیفی و کمی شیر تولیدی کمک به هضم غذا، بهبود ضریب تعدیل [...]