استرس گرمایی و مدیریت کنترل آن در گاو شیری

استرس گرمایی به عنوان یکی از مشکلات اصلی در گاوداری های ایران به خصوص در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری می باشد. گاوهای شیری به استرس گرمایی بسیار حساس هستند. استرس گرمایی نه تنها از راه افت تولید، افت کیفیت شیر و کاهش باروری بر درآمد تولید کننده اثر منفی می‌گذارد بلکه سبب بروز مشکلاتی در سلامتی گاوهای شیری نیز می گردد.
زمانی که دمای هوا به طور ناگهانی و یا بیشتر از سطح تحمل بدن حیوان بالا می رود بدن تعادل خود را از دست داده و موجب کاهش اشتها و تولید مثل خواهد شد و حتی مرگ به همراه خواهد داشت.

اثرات استرس گرمایی:

1.افزایش تعداد تنفس به بیش از 70 بار در دقیقه، دراین حالت دهان گاو باز بوده و شروع به له له زدن می نماید.

2.كاهش خوراک مصرفی

3.افزايش آب مصرفي

4.افزايش تعرق

5.كاهش جريان خون به اجزاي دروني

6 .كاهش شير توليدي و کاهش عملكرد توليد مثلی: كاهش شير توليدي و عملكرد توليد مثلي باعث ضرر اقتصادي به پرورشدهندگان گاو شيري ميشود. کاهش مصرف خوراک به میزان 8 تا 12 درصد و یا بیشتر که به دنبال آن باعث کاهش تولید شیر نیز می شود ضمن اینکه بخشی از موادغذایی مصرف شده نیز صرف کنترل و حفظ دمای بدن دام می شود و از آنجایی که گاوهای پرتولید خوراک بیشتری مصرف می کنند حساسیت بیشتری به استرس گرمایی دارند. در یک واحد گاوداری این تنش می تواند روزانه 4 کیلوگرم تولید را در هر دام پایین آورد که این میزان در یک دوره تولید شیر می تواند مقدار زیادی از تولید را کاهش دهد.

7.خطر بروز اسيدوز: در دوره استرس گرمايي خطر اسيدوز افزايش مي‌يابد. فاكتورهايي كه با مشكالت اسيدوزي مربوط ميباشند عبارتند از: كاهش مصرف مادهي خشك با نسبت علوفه كمتر، کاهش نشخوار، کاهش ترشح بزاق و در نهایت ایجاد اسیدوز در دام که تمام اين فاكتورها با كاهش بازده غذايي مرتبط ميباشد و به دنبال آن توليد شير و اغلب اوقات چربي شير نيز كاهش مي‌يابد. عالوه بر اين اسيدوز وضعيت كلي سالمتي حيوان، باروري و طول عمر مفيد توليدي گاو را تحت تاثير قرار ميدهد.

8.استرس گرمایی در گاوهای آبستن منجر به کاهش وزن گوساله می شود و بعد از زایش، گوساله دچار اختالالت متابولیکی می شود

  1. در استرس گرمایی معمولا گاو سرپا می ایستد که ناراحتی مفاصل را به همراه خواهد داشت
  1. استرس گرمایی یك عامل مهم در ناباروری گاوهای شیرده بوده و از لحاظ اقتصادی خسارتهای شایان توجهی را باعث میگردد. از جمله مواردی كه طی استرس گرمایی میتواند تحت تاثیر قرار گیرد اختالل در فعالیت طبیعی تخمدان میباشد که در نهایت باعث کاهش عملکرد تولید مثلی و به خطر افتادن سالمت گاو و ضرر اقتصادی به دامدار می باشد.

تاثیر استرس گرمایی بر تولید مثل گاو ماده:

1.کاهش بروز فحلی و در ادامه کاهش باروری

2.افزایش کیست تخمدان

3.افزایش سقط جنین و مرگ زودرس جنین

4.کاهش نرخ آبستنی

5.افزایش دمای رحم ـ کاهش جریان خون رسانی به رحم

6.افزایش فاصله گوساله زایی به دلیل تأخیر در برگشت رحم بعد از زایمان

اسکرول به بالا